top of page

Verejno-súkromné partnerstvo Horehron vyhlasuje:

 

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

2.3. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev, podpora marketingových aktivít a podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností (IROP 5.1.1), pre aktivitu: Podpora podnikania a inovácií

kód výzvy: IROP-CLLD-P833-511-001

 

 

Dĺžka trvania výzvy:

od 16.9.2020 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

 

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

Uzavretie prvého hodnotiaceho kola: 16.12.2020

Uzavretie druhého hodnotiaceho kola 16. 3. 2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 16. dňu príslušného mesiaca.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikro a malé podniky.

Určujúcou definíciou je odporúčanie komisie zo 6. mája 2003 o definícii mikro, malých a stredných podnikov (2003/361/ES).

 

Intenzita pomoci je max.  55%

 

Výška príspevku:   

  • Minimálna výška príspevku: 5 000,- EUR

  • Maximálna výška príspevku: 35 000,- EUR

 

Typ výzvy: Otvorená

 

Objem základnej alokácie:  200 000,- €

 

VÝZVA:     IROP-CLLD-P833-511-001 – výzva na stiahnutie (zip)   

AKTUALIZÁCIA č. 1  so sledovaním zmien (TU), bez sledovania zmien (TU)

 

Príručka pre realizátora stratégie a Príručka pre užívateľa (TU)

Príručka IROP VO (TU zip)

 

Vzor zmluvy o príspevok nájdete TU

bottom of page