VEREJNO - SÚKROMNÉ PARTNERSTVO HOREHRON

Územie Verejno–súkromného partnerstva Horehron tvoria katastrálne územia obcí Beňuš, Braväcovo, Bacúch, Polomka, Závadka nad Hronom, Heľpa, Pohorelá, Vaľkovňa, Šumiac a Telgárt. Obce sú združené v Mikroregióne Horehron, ktorý svojou rozlohou zaberá približne 470 km2. Počet obyvateľov žijúcich v spomínanom území je 16 800.

 

Samotné územie disponuje vysokým prírodným a územným potenciálom (Národný park Nízke Tatry, Národný park Muránska planina, Národný park Slovenský raj), ktorý je možné celoročne využívať pre miestne hospodárstvo, ale aj vo forme  turistiky, cykloturistiky, poznávacieho turizmu, splavovania rieky Hron alebo zjazdového či bežkárskeho lyžovania.   Kultúrno-historický, ľudský potenciál a silný vzťah k ľudovým tradíciám je prezentovaný na veľkom množstve kultúrnych podujatí, z ktorých najznámejšie sú Horehronské dni spevu a tanca (Heľpa), Oslavy Zvrchovanosti SR (Šumiac), Ozveny staroslovienčiny z pod Kráľovej hole (Telgárt), Folklórny festival Biele Handle (Braväcovo) a Svätojánska noc plná hudby (Pohorelá).

 

Verejno–súkromné partnerstvo Horehron vzniklo na základe spoločného záujmu zastúpených subjektov vzájomne si pomáhať pri zabezpečovaní rozvoja územia a za účelom vytvorenia koordinačného orgánu splnomocneného zastupovať záujmy mikroregiónu Horehron. Verejno-súkromné partnerstvo Horehron koordinuje hlavne oblasti regionálneho a územného rozvoja, reštrukturalizácie výroby, rozvoja malého a stredného podnikania, rozvoja turistiky, služieb, školstva a kultúry, dopravy a technickej infraštruktúry, ochrany prírody, životného prostredia a prírodných zdrojov. Od roku 2008 sa združenie rozhodlo napĺňať tieto ciele aj formou prístupu LEADER.

Štruktúra VSP

 

Verejno-súkromné partnerstvo v súčasnej dobe tvoria obce mikroregiónu, ktoré predstavujú verejný sektor, súkromný sektor zastupuje 22 podnikateľských subjektov, mimovládnych organizácií a fyzických osôb. Pomer verejného sektora k súkromnému a tretiemu sektoru spĺňa jednu zo základných podmienok fungovania Miestnej akčnej skupiny (MAS).

 

Aktuálny zoznam členov VSP

 

Štruktúra orgánov VSP

 

Orgány VSP Horehron sú:

 

  • Valné zhromaždenie (najvyšší orgán)

  • Rada VSP (výkonný orgán)

  • Predseda VSP (štatutárny orgán)

  • Revízna komisia (kontrolný orgán)

 

Pod Radou VSP je zriadená kancelária VSP a v prípade implementácie ISRÚ bude zriadená Výberová komisia a Monitorovací výbor.