top of page

Verejno-súkromné partnerstvo Horehron vyhlasuje:

 

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

z Integrovaného regionálneho operačného programu pre aktivitu:

 

B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

kód výzvy: IROP-CLLD-P833-512-001

 

 

Dĺžka trvania výzvy:

od 29.1.2021 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

 

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

Uzavretie prvého hodnotiaceho kola: 29.4.2021

Uzavretie druhého hodnotiaceho kola 29.7.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 29. dňu príslušného mesiaca.

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  1. obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),

  2. združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

  3. združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,

  4. občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,

  5. neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,

  6. cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

 

Intenzita pomoci je max.  95%

 

Výška príspevku:   

  • Minimálna výška príspevku: 5 000,- EUR

  • Maximálna výška príspevku: 50 000,- EUR

 

Typ výzvy:                      otvorená

Schéma pomoci:          neaplikuje sa

 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 120 000,- EUR.

 

 

VÝZVA:     IROP-CLLD-P833-512-001 – výzva na stiahnutie (zip)   

 

Príručka pre realizátora stratégie a Príručka pre užívateľa (TU)

Príručka IROP VO (TU zip)

 

Vzor zmluvy o príspevok nájdete TU

bottom of page